VI Film

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


ประวัติ

ดร. พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน

ทีมวิจัยการเร่งปฏิกิริยา หน่วยวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและการคำนวณเชิงโมเลกุล

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ตำแหน่ง นักวิจัยระดับ 2
ความเชี่ยวชาญ วิทยาการเร่งปฏิกิริยา และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านรังสีเอ๊กส์
ประสบการณ์การทำงานและด้านการวิจัย
2553 – ปัจจุบัน นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2557 นักวิจัยแลกเปลี่ยน ทุน The Franco-Thai Junior Research Fellowship Program 2014
สถาบันวิจัย Institute of Researches on Catalysis and Environment, Centre National de la Recherche Scientifique (IRCELYON), เมืองลิยง ประเทศฝรั่งเศส
2555 นักวิจัยแลกเปลี่ยนทุน Cheiron School2012
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน Spring-8 เมืองเฮียวโก ประเทศญี่ปุ่น
2554 นักวิจัยแลกเปลี่ยนโครงการ JENESYS Program 2011: Improvement of Fundamental Research Base for Environmental and Energy Problems
สถาบันวิจัย Institute for Molecular Science (IMS) เมืองโอกาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
2552 นักวิจัยหลังปริญาเอก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสียอันตรายแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา
2547 - 2552 ปริญาญาเอก สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2541 - 2545 ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลังรูปภาพ (Gallery)