VI Film

การรับประกันความพอใจในการซื้อสินค้า

นโยบายการคืนเงิน การเปลี่ยน/คืนสินค้า การยกเลิกคำสั่งซื้อ


 1. การยกเลิกการสั่งซื้อ : ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจํากัด ดังนี้
  - สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน
  - สินค้าชํารุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทําของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์(หีบห่อ)ไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้
 2. - การเปลี่ยนสินค้า : ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทําการขอเปลี่ยนได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจํากัด ดังนี้
  - สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนําส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆ- สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทําการขอเปลี่ยนได้
 3. การคืนสินค้า :
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
  - กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าขณะไปรับสินค้าคืน
  - กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย
 4. การคืนเงิน :
  4.1 สําหรับลูกค้าที่ชําระผ่านบัตรเครดิต
  - เมื่อลูกค้าแจ้งยกเลิกการชําระเงิน (ก่อนได้รับสินค้า) บัตรจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ายกเลิก (voided) และลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิตเดิม ภายใน 3-5 วันทําการ หลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบ
  - กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 วันทําการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทแล้ว
  4.2 สําหรับลูกค้าที่ชําระด้วยเงินสด
  - กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชําระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทําการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก
  - กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชําระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบภายใน 30 วันทําการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว
 5. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :
  - กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง
  - กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม
  - กรณีสินค้าหมดประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และค่าขนส่ง
 6. กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-096-2369